Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om onze samenwerking helder en transparant te regelen. Lees ze zorgvuldig door, want ze vormen de basis van onze relatie.

Algemene Voorwaarden BewindConnect

1. Definities

a. BewindConnect: BewindConnect is een online platform dat bewindvoerders, schuldhulpverleners en cliënten ondersteunt bij het aanvragen van nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water, internet en tv.

b. Gebruiker: Een persoon of organisatie die zich registreert en gebruikmaakt van de diensten van BewindConnect.

c. Cliënt: De persoon voor wie de Gebruiker nutsvoorzieningen aanvraagt via BewindConnect.

2. Acceptatie van Voorwaarden

Door gebruik te maken van BewindConnect, accepteert de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden volledig en zonder enig voorbehoud. BewindConnect behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de voorwaarden te controleren op wijzigingen.

3. Gebruik van de Dienst

a. De Gebruiker gaat akkoord met het verstrekken van accurate en actuele informatie bij registratie en gebruik van BewindConnect.

b. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheidvan zijn inloggegevens en zal BewindConnect onmiddellijk op de hoogte stellenvan enig ongeoorloofd gebruik van zijn account.

c. Het gebruik van BewindConnect is uitsluitend bedoeld voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

4. Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

a. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die worden uitgevoerd via zijn account op BewindConnect.

b. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid vande verstrekte informatie met betrekking tot het aanvragen van nutsvoorzieningenvoor zijn cliënten.

c. De Gebruiker zal de diensten van BewindConnect niet gebruiken voor frauduleuze, lasterlijke, illegale of onethische doeleinden.

5. Intellectueel Eigendom

a. Alle inhoud en intellectuele eigendommen op BewindConnect, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, en software, zijn eigendom van BewindConnect en worden beschermd door auteursrecht en andere toepasselijke wetten.

b. Gebruikers mogen geen enkel deel van de BewindConnect-website of -diensten kopiëren, reproduceren, distribueren of op enigerlei wijze exploiteren zonder schriftelijke toestemming van BewindConnect.

6. Beperking van Aansprakelijkheid

BewindConnect is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de diensten, inclusief maar niet beperkt tot onderbrekingen in de dienstverlening of onnauwkeurigheden in de verstrekte informatie.

7. Beëindiging van Gebruik

BewindConnect behoudt zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot de diensten op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving.

8. Toepasselijk Recht en Jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [vul de relevante jurisdictie in]. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van [vul de relevante jurisdictie in].

Door het gebruik van BewindConnect stemt de Gebruiker in met deze Algemene Voorwaarden.

Start met vergelijken!